Polskie normy, raporty, publikacje CIE

Polskie Normy

Raporty

Publikacje Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE)
 • Publ. CIE 13.3 – 1995 Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources (Metoda pomiaru i specyfikacji właściwości oddawania barw źródeł światła)
 • Publ. CIE 15:2004 (3rd edition) Colorimetry (Kolorymetria)
 • Publ. CIE 17.4 – 1987 International Lighting vocabulary (Międzynarodowy słownik techniki świetlnej)
 • Publ. CIE 18.2 – 1983 The basis of physical photometry (Podstawa fotometrii fizycznej)
 • Publ. CIE 30.2 – 1982 Calculation and measurement of luminance and illuminance in road lighting (Obliczanie i pomiar luminancji i natężenia oświetlenia w oświetleniu dróg)
 • Publ. CIE 38 – 1977 Radiometrie and photometric characteristic of materials and their measurement (Radiometryczne i fotometryczne charakterystyki materiałów i ich pomiar)
 • Publ. CIE 44 – 1979 Absolute methods for reflection measurements (Metody absolutne pomiarów odbicia)
 • Publ. CIE 46 – 1979 A review of publications on properties and reflection values of materiał reflection standards (Przegląd publikacji dotyczących właściwości i wartości odbicia materiałowych wzorców odbicia)
 • Publ. CIE 51 – 1981 A method for assessing the ąuality of daylight simulators for colorimetry (Metoda oceny jakości symulatorów światła dziennego dla kolorymetrii)
 • Publ. CIE 53 – 1982 Methods of characterizing the performance of radiometers and photometers (Metody charakteryzowania parametrów użytkowych radiometrów i fotometrów)
 • Publ. CIE 54 – 1982 Retroreflection: definitions and measurement (Odbicie współdrożne: określenia i pomiar)
 • Publ. CIE 63 – 1984 The spectroradiometric measurement of light sources (Pomiar spektroradiometryczny źródeł światła)
 • Publ. CIE 64 – 1984 Determination of the spectral responsivity of optical radiation detectors (Wyznaczanie czułości widmowej odbiorników promieniowania optycznego)
 • Publ. CIE 65 – 1985 Electrically calibrated thermal detectors of optical radiation (absolute radiometers) (Kalibrowane elektrycznie odbiorniki termiczne promieniowania optycznego (radiometry absolutne))
 • Publ. CIE 69 – 1987 Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters (Metody charakteryzowania luksomierzy i mierników luminancji)
 • Publ. CIE 70 – 1987 The measurement of absolute luminous intensity distributions (Pomiar bezwzględnych rozsyłów światłości)
 • Publ. CIE 75 – 1988 Spectral luminous efficiency funetions based upon brightness matching for monochromatic point sources 2° and 10° fields (Funkcje skuteczności świetlnej oparte na zrównywaniu jaskrawości dla monochromatycznych źródeł punktowych o polach 2° i 10°)
 • Publ. CIE 76 – 1988 Intercomparison of measurements of (total) spectral radiance factor of luminescent specimens (Pomiary porównawcze widmowego współczynnika luminancji energetycznej próbek luminescencyjnych)
 • Publ. CIE 80 – 1989 Special metamerism index: change in observer (Specjalny wskaźnik metameryzmu spowodowanego zmianą obserwatora)
 • Publ. CIE 84 – 1989 The measurement of luminous flux (Pomiar strumienia świetlnego)
 • Publ. CIE 86 -1990 CIE 1988 2o Spectral luminous efficiency function for photopic vision (Funkcja skuteczności świetlnej widmowej CIE 1988 2° dla widzenia fotopowego)
 • Publ. CIE 98 – 1992 Personal dosimetry of UV radiation (Dozymetria osobowa promieniowania nadfioletowego)
 • Publ. CIE 101 – 1993 Parametric effects in colour – difference evaluation (Efekty parametryczne w ocenie różnicy barw)
 • Publ. CIE 105 – 1993 Spectroradiometry of pulsed optical radiation sources (Spektroradiometria impulsowych źródeł promieniowania optycznego)
 • Publ. CIE 107 – 1994 Reviev of the official recomendations of the CIE for the colours of signal lights (Przegląd oficjalnych zaleceń CIE dotyczących barwy świateł sygnalizacyjnych)
 • Publ. CIE 114 – 1994 CIE collection in photometry and radiometry (Publikacja zbiorcza z dziedziny fotometrii i radiometrii)
 • Publ. CIE 116 – 1995 Industrial colour – difference evaluation (Ocena przemysłowa różnicy barw)
 • Publ. CIE 118 – 1995 CIE Collection in colour and vision (Publikacja zbiorcza z dziedziny barwy i widzenia)
 • Publ. CIE 121 – 1996 The photometry and goniophotometry of luminaires (Fotometria i goniofotometria opraw oświetleniowych)
 • Publ. CIE 122 – 1996 The relationship between digital and colorimetric data for computer-controlled CTR displays (Zależność pomiędzy danymi kolorymetrycznymi i danymi cyfrowymi dla monitorów CRT sterowanych komputerowo)
 • Publ. CIE 127 – 1997 Measurement of LEDs (Pomiary diod elektroluminescencyjnych)
 • Publ. CIE 130 – 1998 Practical methods for the measurement of reflectance and transmittance (Praktyczne metody pomiaru współczynnika odbicia i współczynnika przepuszczania)

Regulaminy homologacyjne EKG ONZ związane z oświetleniem pojazdów drogowych

Regulaminy dot. urządzeń oświetleniowych

 • Regulaminy dot. reflektorów samochodowych
  (Obowiązujące nr Regulaminów: 5, 19, 31, 98, 112, 113, 119, 123)
  (Wycofane nr Regulaminów: 1, 8, 20, 56, 57, 72, 76, 82)
 • Regulaminy dot. lamp sygnałowych
  (Nr Regulaminów: 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87, 91)
 • Regulaminy dot. urządzeń odblaskowych
  (Nr Regulaminów: 3, 27, 69, 70, 104)
 • Regulaminy dot. świateł rozpoznawczych
  (Nr Regulaminów: 4, 65, 121)
 • Regulaminy dot. rozmieszczenia urządzeń świetlnych na pojeździe
  (Nr Regulaminów: 48, 53, 74, 86)

Regulaminy dot. samochodowych źródeł światła

 • (Nr Regulaminów: 37, 99)

Pełna lista opublikowanych tekstów Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) dostępna jest na stronie internetowej pod adresem
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html