Wstęp do elektrotechniki - ćwiczenia


 

Forma zaliczenia

Zaliczenie (2 x 60min.), 2 kolokwia obejmujące zadania rachunkowe z zakresu programu ćwiczeń.

Każdy student ma prawo do dwukrotnej poprawy kolokwium.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

 

 

Materiały do zajęć

Materiały dostępne są na stronie internetowej