Propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych w roku 2014


 dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

/aktualizacja: 05.04.2016/

   Prace inżynierskie


lp.

Temat

status

1. Oświetlenie wnętrz w świetle obowiązujących przepisów (Indoor lighting under obligatet rights) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

2.

Półprzewodnikowe źródła światła w samochodowej technice świetlnej (Semiconductor light sources in automotive lightning technology) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

3.

Źródła światła stosowane w oświetleniu awaryjnym   (Light sources used in emergency lightning) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

4.

Realizacja oświetlenia elektrycznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Implementation of electrical lighting in explosive areas) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

5. Żarówki wstrząsoodporne - dobrodziejstwo czy przekleństwo? (Rough service lamps - a blessing or a curse?) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

6.

Projekt i wykonanie stroboskopu o regulowanej częstotliwości błysków z wykorzystaniem technologii LED (Design and preparation of variable requency strobe flashes with LED technology) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

7. Weryfikacja wybranych parametrów podawanych przez producentów (dystrybutorów) źródeł LED (Verification of selected parameters provided by manufacturers (distributors) of LED sources) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

8.

Rzetelne spojrzenie na kwestię zastępowania konwencjonalnych źródeł światła diodami elektroluminescencyjnymi  (A fair look at the issue of replacing conventional light sources with light-emitting diodes) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

9. Właściwości i rozwiązania konstrukcyjne niskoprężnych lamp fluorescencyjnych (Properties and construction of low-pressure fluorescent lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

10.

Właściwości i aktualne obszary zastosowań lamp indukcyjnych  (Properties and current application fields of electrodeless induction lamp) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

11. Analiza wybranych parametrów elektrycznych, fotometrycznych, kolorymetrycznych i eksploatacyjnych niskoprężnych lamp sodowych (Analysis of selected electrical, photometrical, colorimetrical and operating parameters of low-pressure sodium lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

12.

Oświetlenie pojazdów uprzywilejowanych oraz tych w stosunku do których należy zachować szczególną ostrożność  (Lighting of emergency vehicles and those which priority should be respected) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

13. Wpływ wybranych parametrów napięcia zasilającego na właściwości elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne zintegrowanych świetlówek kompaktowych (Impact of selected supplying parameters on electrical, photometrical and colorimetrical properties of integrated, compact, fluorescent lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

14.

Realizacja modernizacji oświetlenia elektrycznego z wykorzystaniem energooszczędnych technologii  (Implementation of the modernization of electrical lighting using energy efficient technologies) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

15. Wpływ wybranych parametrów napięcia zasilającego na właściwości elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne zintegrowanych świetlówek kompaktowych (Impact of selected supplying parameters on electrical, photometrical and colorimetrical properties of integrated, compact, fluorescent lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

16.

Realizacja modernizacji oświetlenia elektrycznego z wykorzystaniem energooszczędnych technologii  (Implementation of the modernization of electrical lighting using energy efficient technologies) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

17. Projekt oświetlenia wnętrz wybranego budynku biurowego (The lighting design of a selected interior office building) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/

18.

Projekt iluminacji elewacji wybranego obiektu architektonicznego na terenie miasta Łodzi  (The facade illumination project for the chosen architectural object in Lodz) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/

19. Pomiary wybranych parametrów eksploatacyjnych lamp stosowanych w światłach drogowych i mijania (The measurements of some chosen parameters of exploitational lamps used in headlight and passing lights) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 

 

Tematy z poprzednich lat

 
20. Zmiana właściwości barwowych podczas "rozruchu" lamp wyładowczych (Changes of colour properties at the start of discharge lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

21.

Praca źródeł LED w warunkach zmiennej temperatury otoczenia  (Performance of LED lightning in variable ambient temperature) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

22. Efektywność energetyczna wybranych elektrycznych źródeł światła w warunkach zmiennej temperatury (Energy effectiveness of selected electrical light sources in variable temperature) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

  

dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

   Prace magisterskie


lp.

Temat

status

1. Korzyści i zagrożenia związane z eksploatacją półprzewodnikowych źródeł światła (Benefits and risks associated with the use of semiconductor light sources) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

2.

Pomiary parametrów elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych źródeł LED (Measurements of electrical, photometric and colorimetric parameters of selected LED light sources) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

3. Efektywność energetyczna w gospodarstwie domowym - przykłady rozwiązań w kraju i na świecie Energy efficiency in the household - examples of solutions in the country and the world) - opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez PGE Obrót S.A./

     
 

Tematy z poprzednich lat

 

3.

Ocena dokładności pomiarów krzywych wskaźnikowych powierzchni odbijających światło (Assessing Precision of Index Curve Measurements of the Light Reflecting Surfaces) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

4.

Wpływ temperatury otoczenia na parametry elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne niskoprężnych lamp fluorescencyjnych (Influence of ambient temperature on electrical, photometric and colorimetric parameters of low-pressure fluorescent lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

  

 

dla kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

/aktualizacja: 6.10.2014/

   Prace inżynierskie


lp.

Temat

status

1. Wymagania stawiane przyrządom pomiarowym podczas pomiarów parametrów oświetlenia we wnętrzach (Requirements for measuring instruments during measurement of lightning in the interiors) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

2.

Wpływ fototerapii na samopoczucie i zdrowie człowieka (The effect of phototherapy on human well-being and hum health) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

3.

Zagrożenia termiczne związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych emitujących promieniowanie optyczne więcej... (Thermal hazards assosiated with the use of electrical devices emitting optical radiation) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

4.

Tętnienie światła jako czynnik zagrożenia w środowisku pracy (Ripple of light as a risk factor in work environment) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

5.

Zagrożenia związane z oświetleniem powierzchni kierunkowo odbijających światło więcej...  (Risks associated with lightning of specular reflection surfaces) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

6.

Biologiczne działanie na organizm człowieka nielaserowego promieniowania optycznego więcej...  (Biological influence of non-laser optical radiation on the human body) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

7.

Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem oświetlenia energooszczędnego więcej...   (Hazards ensuing from replacing traditional incandescent lamps with energy-efficient substitutes) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

 

Tematy z poprzednich lat

 

8.

Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania elektrycznych źródeł światła powodujących zniekształcenie kolorymetryczne więcej... (Benefits and hazards of using electrical light sources causing colorimetric distortion) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

9.

Korzyści i zagrożenia związane z oddziaływaniem promieniowania optycznego na skórę człowieka (The benefits and risks associated with the effects of optical radiaton on human skin) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

10.

Niewłaściwe oświetlenie jako czynnik zagrożenia w środowisku pracy więcej... (Inappropriate lighting as a hazard factor at a workplace) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

  

 

Objaśnienia

   - temat wolny           - temat zarezerwowany przez studenta           - temat zrealizowany       - temat nieaktualny