Propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych w roku 2016


 dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

/aktualizacja: 05.05.2016/

   Prace inżynierskie


lp.

Temat

status

1. Analiza właściwości promieniowania widzialnego emitowanego przez źródła LED (Analysis of the properties o the visible radiation emitted by LED sources) - opiekun pracy Przemysław Tabaka 

2.

Wybrane problemy związane z eksploatacją zamienników LED klasycznych żarówek (Selected problems associated with the operation of LED replacements for conventional light bulb) - opiekun pracy Przemysław Tabaka 

3.

Wpływ rodzaju nawierzchni drogowych oraz zastosowanych źródeł światła w oświetleniu ulicznym na efekt zanieczyszczenia światłem  (The impact of the type of road surface and the light sources used in street lighting on the effect of light poluttion - opiekun pracy Przemysław Tabaka

4.

Analiza wpływu kształtu bryły fotometrycznej oprawy drogowej na efekt zanieczyszczenia światłem (Analysis of the impact of photometric solid shape of road luminaires on light pollution) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

5. Skuteczność świetlna źródeł światła a jakość emitowanego przez nie promieniowania widzialnego (A luminous efficacy of light sources in relation to the the quality of visible radiation emitted by them) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

6.

Wpływ dokładności odwzorowania bryły fotometrycznej źródła światła/oprawy oświetleniowej na wyniki obliczeń natężenia oświetlenia (The impact of the mapping accuracy of photometric solid of light source / lighting fixture on the results of calculations of illuminance) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

7. Ocena rozbieżności parametrów oświetleniowych w wynikach obliczeniowych uzyskanych w wybranych programach komputerowych (The assessment of the variance of lighting parameters claculated using selected computer programs) - opiekun pracy Przemysław Tabaka
8. Ogólny wskaźnik oddawania barw jako kryterium oceny jakości światła emitowanego przez lampy (The general color rendering index as a criterion for assessing the quality of light emitted by the lamps) - opiekun pracy Przemysław Tabaka
9. Oświetlenie awaryjne - analiza wybranych aspektów w teorii i w praktyce (Emergency lighting - analysis of selected aspects in theory and practice) - opiekun pracy Przemysław Tabaka

  

W przypadku osób z innych kierunków lub z II-go stopnia studiów, zainteresowanych realizacją tematu z zakresu techniki świetlnej, proszę o kontakt (e-mail lub osobisty) z ewentualną propozycją zagadnienia, którego miałby dotyczyć temat przyszłej pracy dyplomowej.

 

Objaśnienia

   - temat wolny           - temat zarezerwowany przez studenta           - temat zrealizowany       - temat nieaktualny