Literatura związana z TECHNIKĄ ŚWIETLNĄ


Publikacje Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE)

 

 

   

Publ. CIE 13.3 - 1995 Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources (Metoda pomiaru i specyfikacji właściwości oddawania barw źródeł światła)

 
       
    Publ. CIE 15:2004 (3rd edition) Colorimetry (Kolorymetria)  
       
   

Publ. CIE 17.4 - 1987 International Lighting vocabulary (Międzynarodowy słownik techniki świetlnej)

 
       
    Publ. CIE 18.2 - 1983 The basis of physical photometry (Podstawa fotometrii fizycznej)  
       
   

Publ. CIE 30.2 - 1982 Calculation and measurement of luminance and illuminance in road lighting (Obliczanie i pomiar luminancji i natężenia oświetlenia w oświetleniu dróg)

 
       
    Publ. CIE 38 - 1977 Radiometrie and photometric characteristic of materials and their measurement (Radiometryczne i fotometryczne charakterystyki materiałów i ich pomiar)  
       
    Publ. CIE 44 - 1979 Absolute methods for reflection measurements (Metody absolutne pomiarów odbicia)  
       
    Publ. CIE 46 - 1979 A review of publications on properties and reflection values of materiał reflection standards (Przegląd publikacji dotyczących właściwości i wartości odbicia materiałowych wzorców odbicia)  
       
    Publ. CIE 51 - 1981 A method for assessing the ąuality of daylight simulators for colorimetry (Metoda oceny jakości symulatorów światła dziennego dla kolorymetrii)  
       
    Publ. CIE 53 - 1982 Methods of characterizing the performance of radiometers and photometers (Metody charakteryzowania parametrów użytkowych radiometrów i fotometrów)  
       
    Publ. CIE 54 - 1982 Retroreflection: definitions and measurement (Odbicie współdrożne: określenia i pomiar)  
       
    Publ. CIE 63 - 1984 The spectroradiometric measurement of light sources (Pomiar spektroradiometryczny źródeł światła)  
       
    Publ. CIE 64 - 1984 Determination of the spectral responsivity of optical radiation detectors (Wyznaczanie czułości widmowej odbiorników promieniowania optycznego)  
       
    Publ. CIE 65 - 1985 Electrically calibrated thermal detectors of optical radiation (absolute radiometers) (Kalibrowane elektrycznie odbiorniki termiczne promieniowania optycznego (radiometry absolutne))  
       
    Publ. CIE 69 - 1987 Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters (Metody charakteryzowania luksomierzy i mierników luminancji)  
       
    Publ. CIE 70 - 1987 The measurement of absolute luminous intensity distributions (Pomiar bezwzględnych rozsyłów światłości)  
       
    Publ. CIE 75 - 1988 Spectral luminous efficiency funetions based upon brightness matching for monochromatic point sources 2° and 10° fields (Funkcje skuteczności świetlnej oparte na zrównywaniu jaskrawości dla monochromatycznych źródeł punktowych o polach 2° i 10°)  
       
     Publ. CIE 76 - 1988 Intercomparison of measurements of (total) spectral radiance factor of luminescent specimens (Pomiary porównawcze widmowego współczynnika luminancji energetycznej próbek luminescencyjnych)  
       
    Publ. CIE 80 - 1989 Special metamerism index: change in observer (Specjalny wskaźnik metameryzmu spowodowanego zmianą obserwatora)  
       
    Publ. CIE 84 - 1989 The measurement of luminous flux (Pomiar strumienia świetlnego)  
       
    Publ. CIE 86 -1990 CIE 1988 2o Spectral luminous efficiency function for photopic vision (Funkcja skuteczności świetlnej widmowej CIE 1988 2° dla widzenia fotopowego)  
       
    Publ. CIE 98 - 1992 Personal dosimetry of UV radiation (Dozymetria osobowa promieniowania nadfioletowego)  
       
    Publ. CIE 101 - 1993 Parametric effects in colour - difference evaluation (Efekty parametryczne w ocenie różnicy barw)  
       
    Publ. CIE 105 - 1993 Spectroradiometry of pulsed optical radiation sources (Spektroradiometria impulsowych źródeł promieniowania optycznego)  
       
    Publ. CIE 107 - 1994 Reviev of the official recomendations of the CIE for the colours of signal lights (Przegląd oficjalnych zaleceń CIE dotyczących barwy świateł sygnalizacyjnych)  
       
    Publ. CIE 114 - 1994 CIE collection in photometry and radiometry (Publikacja zbiorcza z dziedziny fotometrii i radiometrii)  
       
    Publ. CIE 116 - 1995 Industrial colour - difference evaluation (Ocena przemysłowa różnicy barw)  
       
    Publ. CIE 118 - 1995 CIE Collection in colour and vision (Publikacja zbiorcza z dziedziny barwy i widzenia)  
       
    Publ. CIE 121 - 1996 The photometry and goniophotometry of luminaires (Fotometria i goniofotometria opraw oświetleniowych)  
       
    Publ. CIE 122 - 1996 The relationship between digital and colorimetric data for computer-controlled CTR displays (Zależność pomiędzy danymi kolorymetrycznymi i danymi cyfrowymi dla monitorów CRT sterowanych komputerowo)  
       
    Publ. CIE 127 - 1997 Measurement of LEDs (Pomiary diod elektroluminescencyjnych)  
       
     Publ. CIE 130 - 1998 Practical methods for the measurement of reflectance and transmittance (Praktyczne metody pomiaru współczynnika odbicia i współczynnika przepuszczania)