.: Informacje dot. przedmiotu :.

_________________________________________________________________________________________________________ 

Warunki zaliczenia

 

► Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie

Sprawozdania powinny być oddane nie później niż na następnych zajęciach danego laboratorium

Z każdego ćwiczenia wystawiana jest ocena, na którą składa się ocena przygotowania studenta do wykonywania ćwiczenia i ocena za sprawozdanie

 Warunkiem przystąpienia do zajęć laboratoryjnych jest zdanie kolokwium sprawdzającego stopień przygotowania do wykonywanego ćwiczenia

 Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie wszystkich kolokwiów

Miejsce odbywania zajęć

 

Zajęcia prowadzone są w pracowni fotometrycznej, która znajduje się w Instytucie Elektroenergetyki, 3 piętro (p. 305), bud. A11