Wstęp do elektrotechniki – ćwiczenia

Forma zaliczeniowa

  • Zaliczenie (2 x 60min.), 2 kolokwia obejmujące zadania rachunkowe z zakresu programu ćwiczeń.
  • Każdy student ma prawo do dwukrotnej poprawy kolokwium.
  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Materiały do zajęć

Materiały dostępne są na stronie internetowej: Wstęp do elektrotechniki