Materiały dla dyplomantów

Formularz wyboru tematu pracy dyplomowej (doc)

Wskazówki dot. pisania pracy dyplomowej (pdf)

Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej (doc)

Pozyskiwanie materiałów do pracy dyplomowej
Drodzy Dyplomanci, dla wszystkich tych, który borykają się z problemem pozyskiwania materiałów do swojej pracy dyplomowej podaję wybrane odnośniki, które mam nadzieję okażą się przydatne w poszukiwaniu informacji umożliwiających realizację Waszej pracy.
Zachęcam także do korzystania z zasobów biblioteki PŁ.

„BazTech” – Baza polskich publikacji

„Google Scholar” – Serwis do przeszukiwania baz danych zawierających publikacje

„Google Book Search” – Serwis do wyszukiwania książek

„Google Book Patents” – Serwis do wyszukiwania patentów

Wyszukiwarka artykułów w czasopiśmie – „Przegląd Elektrotechniczny”

Wyszukiwarka norm wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)

Stosowanie Polskich Norm – obowiązek czy dobrowolność? w przygotowaniu

Internetowy System Aktów Prawnych

Porady językowe

"Liczba" czy "ilość"?

Pokaż film

Pleonazm

Pokaż film

"Przy pomocy" czy "za pomocą"?

Pokaż film

"Liczba" czy "ilość"?

Pokaż film

Przecinek przez "a"

Pokaż film

Skrót "tys." czy "tyś."?

Pokaż film

"W ogóle" czy "wogóle"?

Pokaż film

"Więc" na początku zdania?

Pokaż film

"W każdym bądź razie" - czy tak powinniśmy mówić?

Pokaż film

Zasady dyplomowania na Wydziale W2
źródło: http://www.wee.p.lodz.pl Pobierz wersję .pdf

§ 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym

 1. Praca dyplomowa jest końcowym elementem studiów każdego rodzaju i stanowi samodzielne rozwiązanie określonego zadania praktycznego lub teoretycznego. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów studenta. Wymagania merytoryczne stawiane pracom na studiach pierwszego i drugiego stopnia są różne.
 2. Praca inżynierska powinna zawierać rozwiązanie konkretnego problemu praktycznego i może mieć charakter projektu, studium porównawczego lub opracowania analitycznego. Wykonanie pracy powinno wykazać wiedzę i umiejętności studenta w zakresie rozwiązywania zadań inżynierskich.
 3. Praca magisterska dotyczy zagadnień i problemów badawczych – teoretycznych i/lub praktycznych – i może mieć charakter projektu, opracowania analitycznego lub systematyzującego. Wykonanie pracy powinno wykazać umiejętności studenta w zakresie czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów, analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, a także samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.
 4. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem.

§ 2. Opieka nad pracą dyplomową

 1. Student wykonuje pracę dyplomową pod opieką nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora lub wyższym.
 2. Praca może być realizowana pod opieką dwóch osób, tj. opiekuna głównego, spełniającego wymaganie określone w p. 1, oraz opiekuna pomocniczego. Za nadzór nad pracą odpowiada opiekun główny.

§ 3. Zgłaszanie i wybór tematu pracy dyplomowej

 1. Tematy prac i nazwiska opiekunów są zgłaszane do jednostek prowadzących seminaria dyplomowe dla danego kierunku studiów. Jednostki przekazują propozycje tematów do wydziałowej komisji dydaktycznej. Komisja zatwierdza listy tematów dla poszczególnych kierunków studiów; listy te są ogłaszane przez dziekanat. Student ma prawo wybrać dowolny temat z listy tematów przedstawionej dla kierunku jego studiów.

 2. Student wybiera temat pracy na początku semestru poprzedzającego semestr dyplomowy. Wybór tematu jest potwierdzany podpisem studenta oraz opiekuna pracy na odpowiednim formularzu (deklaracja wyboru tematu), składanym w jednostce zgłaszającej temat do końca pierwszego miesiąca zajęć.

 3. Student może uczęszczać na seminarium dyplomowe do dowolnej jednostki prowadzącej takie seminarium dla kierunku jego studiów, przy uwzględnieniu zasad organizacji dydaktyki na wydziale; wybrana przez studenta jednostka jest dalej nazywana dyplomującą.

 4. Student może wykonywać pracę dyplomową na innym wydziale – za zgodą dziekana.

 5. Student może wykonywać pracę dyplomową w innej uczelni, także zagranicznej. Procedury postępowania w takich przypadkach są określone w odrębnym dokumencie (Procedura wyjazdy zagraniczne).

§ 4. Składanie pracy dyplomowej

 1. Terminy składania prac dyplomowych są określone w Regulaminie studiów. Student, który nie złoży pracy w wymaganym czasie, za zgodą dziekana powtarza semestr dyplomowy. Dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 3 miesiące, jeśli zaistniały niezależne od studenta okoliczności, które uniemożliwiły mu terminowe zakończenie pracy. Podanie w sprawie powtarzania semestru dyplomowego lub przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy.

 2. Praca dyplomowa powinna zawierać następujące elementy:

  • stronę tytułową (według jednolitego wzoru),

  • część merytoryczną,

  • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim,

  • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji papierowej z elektroniczną.

 3. Pracę dyplomową należy przygotować przynajmniej w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Jeden egzemplarz pracy student składa u opiekuna, który poświadcza jej przyjęcie odpowiednim wpisem w indeksie i w karcie egzaminacyjnej studenta. W jednostce dyplomującej student składa drugi egzemplarz pracy (w oprawie miękkiej, drukowany dwustronnie), płytę CD lub DVD opisaną trwale, z podaniem tytułu pracy, imienia, nazwiska i numeru albumu autora. Jednostka dyplomująca może określić dodatkowe wymagania odnośnie do liczby i postaci kopii pracy składanych przez studenta.

§ 5. Recenzowanie pracy dyplomowej

 1. Opiekun pracy przygotowuje recenzję w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia. W przypadku prac prowadzonych przez dwie osoby, za opracowanie recenzji odpowiada opiekun główny.

 2. Kierownik jednostki dyplomującej, z upoważnienia dziekana, wyznacza recenzenta pracy dyplomowej w terminie do 3 dni od daty jej złożenia. Recenzentem pracy może być:

  • profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego – w przypadku, jeśli praca była wykonywana pod opieką nauczyciela nie będącego samodzielnym pracownikiem nauki,

  • adiunkt – jeśli opiekunem pracy był profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego.

 3. Recenzent przygotowuje recenzję pracy dyplomowej w terminie do 7 dni od daty wyznaczenia.

 4. W przypadku, gdy opinia recenzenta jest negatywna procedura postępowania odbywa się według jednego z podanych niżej wariantów:

  1. Recenzent formułuje zastrzeżenia i ustala zakres koniecznych zmian i uzupełnień, a opiekun uznaje słuszność negatywnej recenzji.
   W tym przypadku dziekan przedłuża termin ostatecznego złożenia pracy, maksymalnie o 3 miesiące, dyplomant poprawia pracę zgodnie z sugestiami recenzenta i ponownie przedkłada ją do zaopiniowania opiekunowi i recenzentowi.

  2. Recenzent dyskwalifikuje pracę, wymagając nowego jej ujęcia lub sugeruje zmianę tematu, a opiekun uznaje słuszność recenzji.
   W tym przypadku student kierowany jest na powtarzanie semestru dyplomowego, z możliwością zmiany zarówno tematu pracy jak i osoby opiekuna. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na wniosek studenta. Jeśli temat pracy nie został zmieniony praca po zakończeniu powinna być skierowana do tego samego recenzenta.

  3. Opiekun nie uznaje słuszności negatywnej lub dyskwalifikującej recenzji.
   W tym przypadku na wniosek opiekuna dziekan wyznacza drugiego recenzenta pracy. Jeśli druga recenzja jest pozytywna student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego, w przypadku przeciwnym student kierowany jest na powtarzanie semestru, z możliwością zmiany zarówno tematu pracy jak i osoby opiekuna.

§ 6. Egzamin dyplomowy

 1. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji pracy student przygotowuje podanie o egzamin dyplomowy (do wygenerowania ze strony WWW biura karier), na którym opiekun pracy poświadcza uzyskanie pozytywnych opinii (zapis w brzmieniu: „Praca została oceniona pozytywnie przez opiekuna oraz recenzenta”). Student przekazuje do dziekanatu indeks, kartę egzaminacyjną oraz podanie o egzamin dyplomowy, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. Dziekan wyraża zgodę na dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

 2. Egzamin dyplomowy organizuje jednostka dyplomująca, w okresie jednego miesiąca od daty dopuszczenia studenta do egzaminu.

 3. Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia.

 4. Egzamin odbywa się przed komisją w składzie: przewodniczący, recenzent oraz opiekun pracy dyplomowej. Przewodniczących komisji egzaminów dyplomowych dla kierunków studiów powołuje dziekan. Wyboru przewodniczącego dla odbycia konkretnego egzaminu ustala kierownik jednostki prowadzącej.

 5. Egzamin dyplomowy obejmuje dwie części:

 • obronę pracy: prezentacja pracy przez dyplomata, odpowiedzi na pytania, dyskusja,

 • egzamin: odpowiedzi na pytania postawione przez członków komisji.

Sposób oceny określa § 34 Regulaminu studiów.

Student jest zobowiązany do przekazania legitymacji studenckiej przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po złożeniu egzaminu.

Po zakończeniu egzaminu jednostka dyplomująca przekazuje do dziekanatu następujące dokumenty:

 • protokół z egzaminu dyplomowego,

 • pracę dyplomową w wersji papierowej (w oprawie miękkiej, wydrukowanej dwustronnie) i elektronicznej,

 • opinie opiekuna i recenzenta pracy,

 • indeks, kartę egzaminacyjną i legitymację studencką dyplomanta.

Student składa w dziekanacie pozostałe dokumenty konieczne do przygotowania dyplomu:

 • 4 fotografie o formacie 4,5 x 6,5 cm,

 • oryginał dowodu wpłaty za wydanie dyplomu (60 zł) oraz opcjonalnie podanie o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski wraz z dowodem wpłaty (40 zł) i jedną dodatkową fotografią.

Formalności które musi dopełnić Dyplomant przed egzaminem dyplomowym
 1. Wygenerować podanie o egzamin dyplomowy – logując się na stronę internetową www.absolwenci.p.lodz.pl

 2. Zamieścić na końcu pracy pracy dwa streszczenia – jedno w języku polskim, drugie w języku angielskim.

 3. Po streszczeniach pracy należy umieścić wypełnione oświadczenia:

  • świadczenie o zasadach dotyczących kontroli oryginalności pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym (Zalacznik_nr_1.docx)

  • oświadczenie o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej (Załącznik nr 2.docx)

  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy z przedstawionym wydrukiem komputerowym (Załącznik nr 3.docx)

  • protokół kontroli oryginalności pracy, z podpisem promotora pracy dyplomowej (Załącznik nr 4.docx)

  • opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej (wymagane, jeśli w protokole kontroli oryginalności pracy zaznaczony jest punkt, że praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia) (Załącznik nr 5.docx)

 1. Dostarczyć cztery czarno-białe fotografie – format 4,5 x 6,5 cm.

 2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Elektroenergetyki (budynek A11, II piętro) dwa egzemplarze  pracy dyplomowej (jeden egzemplarz bindowany, drugi w twardej oprawie; od 2014 r. obydwa egzemplarze należy drukować dwustronnie). Trzeci egzemplarz jest mile widziany dla promotora.

 3. Na końcu pracy należy wkleić płytę (wersja papierowa pracy musi być zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną na płycie).

 4. Dostarczyć oryginał dowodu wpłaty za wydanie dyplomu (koszt 60 zł). Za dodatkową opłatą (40 zł) można otrzymać odpis dyplomu z tłumaczeniem na język angielski.

 5. Dostarczyć poprawnie wypełniony kwestionariusz osobowy – dane w nim zawarte wymagane są do dokumentacji egzaminu dyplomowego.

Przebieg egzaminu dyplomowego

Dyplomant zdaje egzamin przed Komisją Egzaminacyjną w skład której wchodzą:

 • przewodniczący (z listy zatwierdzonej przez Radę Wydziału),
 • opiekun pracy (promotor),
 • recenzent.

Egzamin dyplomowy zwykle ma następujący przebieg:

 1. Komisja sprawdza spełnienie wymagań formalnych dopuszczających do egzaminu dyplomowego (zanim student zostanie poproszony do sali).
 2. Opiekun pracy (promotor) prosi studenta do sali w której odbędzie się egzamin dyplomowy. Przewodniczący Komisji udziela ogólnych informacji dot. egzaminu dyplomowego.
 3. Student zostaje poproszony o zreferowanie głównych wyników swojej pracy. Czas prezentacji, każdorazowo ustalany jest przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, zazwyczaj wynosi od 10 do 15 min. (Wzór/szablon prezentacji multimedialnej: Przykład_1.pptPrzykład_2.ppt)
 4. Członkowie Komisji zadają studentowi ewentualne pytania dotyczące pracy.
 5. Członkowie Komisji zadają studentowi pytania z zakresu studiów. Tradycyjnie jedno pytanie dotyczy wybranego zagadnienia z elektrotechniki, jedno z elektroenergetyki, a jedno ze specjalności (technika świetlna). Każdy z Członków Komisji zwykle zadaje jedno pytanie.
 6. Przewodniczący Komisji prosi studenta o opuszczenie sali.
 7. Komisja odbywa naradę, podczas której omawia i ocenia referowanie zarówno wyników pracy jak i odpowiedzi na zadane pytania, a następnie ustala wynik końcowy.
 8. Opiekun pracy (promotor) po ustaleniu wyniku końcowego prosi studenta na salę.
 9. Przewodniczący Komisji informuje studenta o wyniku egzaminu.

Ogólna ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen z

 • prezentowania pracy,
 • odpowiedzi na poszczególne pytania zadane przez Członków Komisji.
Ocena na dyplomie

O ostatecznym wyniku studiów informuje ocena na dyplomie, która uzależniona jest od uzyskanej średniej.
O jej wartości decydują:

 • Ocena 1 – średnia ocen uzyskana podczas całego okresu studiów (wsp. wag. 0,6),
 • Ocena 2 – ocena z pracy dyplomowej dokonana przez promotora i recenzenta (wsp. wag. 0,2),
 • Ocena 3 – ocena z egzaminu dyplomowego (wsp. wag. 0,2).
średnia ocena na dyplomie ukończenia studiów
 od 4,85 wzwyż  celujący
 4,55 – 4,84  bardzo dobry
 4,20 – 4,54  ponad dobry
 3,80 – 4,19  dobry
 3,40 – 3,79  dość dobry
 do 3,39  dostateczny

W celu określenia oceny na dyplomie zapraszam do skorzystania z poniższego formularza.

Ocena 1 :
Ocena 2 : 
Ocena 3 : 

Wypromowani dyplomanci

Autor

Temat pracy

Kierunek

Rodzaj pracy

Termin złożenia

Artur Dąbrowski Analiza właściwości promieniowania widzialnego emitowanego przez źródła LED Elektrotechnika inżynierska wrzesień 2017 r.
Sergiusz Telatycki Efektywność energetyczna wybranych elektrycznych źródeł światła w warunkach zmiennej temperatury Elektrotechnika inżynierska wrzesień 2017 r.
Tomasz Rajpold Analiza wpływu charakterystyki widmowej źródła światła na efekty pozawzrokowe u człowieka Elektrotechnika inżynierska wrzesień 2017 r.
Marek Dziuba Zagrożenia związane z oddziaływaniem światła sztucznego na środowisko naturalne Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska czerwiec

2017 r.

Bartłomiej Kosmalski Korzyści i zagrożenia związane ze zwiększoną zawartością promieniowania niebieskiego w świetle emitowanym przez współczesne źródła światła Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska czerwiec

2017 r.

Milena Świerczyńska Problemy z interpretacją wskaźnika oddawania barw współczesnych źródeł światła Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska czerwiec

2017 r.

Norbert Dyttus Rzetelne spojrzenie na kwestię zastępowania konwencjonalnych źródeł światła diodami elektroluminescencyjnymi Elektrotechnika inżynierska czerwiec

2017 r.

Tobiasz Felczyński Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem oświetlenia energooszczędnego Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska luty

2017 r.

Jakub Pęciak Wpływ temperatury otoczenia na parametry elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne niskoprężnych lamp fluorescencyjnych Elektrotechnika inżynierska luty

2017 r.

Rafał Czechowicz Wpływ temperatury otoczenia na parametry elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne niskoprężnych lamp fluorescencyjnych Elektrotechnika magisterska lipiec

2016 r.

 

Łukasz Gawrych Lampy wyładowcze w samochodowej technice świetlnej Elektrotechnika inżynierska lipiec

2016 r.

 

Mateusz Rurarz Projekt nowoczesnego i wydajnego oświetlenia wnętrza wybranego obiektu handlowego Elektrotechnika inżynierska lipiec

2016 r.

Dominik Militowski Analiza wpływu kształtu bryły fotometrycznej oprawy drogowej na efekt zanieczyszczenia światłem Elektrotechnika inżynierska lipiec

2016 r.

Maciej Krztuk Oświetlenie pojazdów uprzywilejowanych oraz tych w stosunku do których należy zachować szczególną ostrożność Elektrotechnika inżynierska kwiecień

2016 r.

Sebastian Polka Kierunki rozwoju elektrycznych źródeł światła w oświetleniu drogowym Elektrotechnika inżynierska luty

2016 r.

Tomasz Rajpold Analiza czynników wpływających na tętnienie światła wybranych lamp dedykowanych do celów oświetleniowych Elektrotechnika magisterska luty

2016 r.

Wioleta Rogozińska Projekt iluminacji elewacji wybranego obiektu architektonicznego na terania miasta Łodzi Elektrotechnika inżynierska grudzień

2015 r.

Tomasz Kurcaba Efektywność energetyczna w gospodarstwie domowym – przykłady rozwiązań w kraju i na świecie Elektrotechnika magisterska wrzesień

2015 r.

Kamil Rybiński Półprzewodnikowe źródła światła w samochodowej technice świetlnej Elektrotechnika magisterska wrzesień

2015 r.

Katarzyna Gnatkowska Projekt oświetlania elektrycznego pomieszczeń biurowych Elektrotechnika inżynierska kwiecień

2015 r.

Anna Jaszczak Barwy w służbie bezpieczeństwa pracy Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska marzec

2015 r.

 

Kamil Gazda Korzyści i zagrożenia związane z oddziaływaniem promieniowania optycznego na skórę człowieka Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska luty

2015 r.

 

Piotr Kobus Przyczyny długiej stabilizacji strumienia świetlnego energooszczędnych zamienników tradycyjnych żarówek Elektrotechnika inżynierska wrzesień

2014 r.

 

Marcin Cygan Pomiary parametrów elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych źródeł LED Elektrotechnika magisterska wrzesień

2014 r.

 

Piotr Kacperczyk Realizacja modernizacji oświetlenia elektrycznego z wykorzystaniem energooszczędnych technologii Elektrotechnika inżynierska wrzesień

2014 r.

 

Justyna Malec Wpływ barwy na samopoczucie pracownika, organizację i warunki bhp Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska wrzesień

2014 r.

 

Joanna Janicka Korzyści i zagrożenia związane z eksploatacją półprzewodnikowych źródeł światła Elektrotechnika magisterska czerwiec

2014 r.

 

Jarosław Szymański Realizacja oświetlenia elektrycznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Elektrotechnika inżynierska czerwiec

2014 r.

 

Gracjana Kornacka Barwy stosowane w oświetleniu sygnalizacyjnym i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska czerwiec

2014 r.

 

Katarzyna Paszewska Analiza porównawcza parametrów elektrycznych i świetlnych źródeł światła do celów oświetleniowych Elektrotechnika inżynierska  luty

2014 r.

Emil Snużka Zasady bezpiecznej pracy z promieniowaniem laserowym Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska  luty

2014 r.

Justyna Witczak Rodzaje zagrożeń związanych z promieniowaniem optycznym Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska  luty

2014 r.

 

Katarzyna Jedynak Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach a przepisy BHP Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska styczeń

2014 r.

 

Kinga Celińska Zagrożenia wynikające z zastępowania tradycyjnych żarówek energooszczędnymi zamiennikami Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy inżynierska  styczeń

2014 r.

 

Joanna Janicka Analiza porównawcza parametrów elektrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania Elektrotechnika inżynierska  styczeń

2013 r.

 

Joanna Wąs Badania porównawcze parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania Elektrotechnika inżynierska  styczeń

2013 r.

 

Mateusz Krzyżański Wzorce stosowane w pomiarach fotometrycznych Elektrotechnika inżynierska grudzień

2012 r.

 

Marcin Andrzejczak Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek Elektrotechnika magisterska czerwiec

2012 r.

 

Damian Paprzycki Przegląd sposobów określania właściwości refleksyjnych materiałów stosowanych w sprzęcie oświetleniowym Elektrotechnika magisterska czerwiec

2012 r.

 

Kamil Sterczewski Badanie właściwości barwowych elektrycznych źródeł światła Elektrotechnika magisterska  marzec

2012 r.

 

Piotr Papierski Wpływ układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp wyładowczych na sieć zasilającą Elektrotechnika magisterska marzec

2012 r.

 

Michał Kocik Badanie właściwości układów pracy wybranych źródeł światła Elektrotechnika magisterska marzec

2012 r.

 

Michał Guzenda Rozwiązania konstrukcyjne reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła w pojazdach samochodowych Elektrotechnika magisterska  luty

2011 r.

 

Radosław Barański Pulsowanie strumienia świetlnego lamp wyładowczych i sposoby jego ograniczania Elektrotechnika inżynierska  luty

2011 r.

 

Piotr Pluciński Analiza pracy układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp fluorescencyjnych Elektrotechnika inżynierska  luty

2011 r.

Tomasz Knop Porównanie pod kątem efektywności energetycznej właściwości elektrycznych źródeł światła używanych w gospodarstwach domowych Elektrotechnika magisterska grudzień

2010 r.

Paweł Turaj Pomiary krzywych wskaźnikowych materiałów stosowanych na odbłyśniki w oprawach oświetleniowych Elektrotechnika magisterska  lipiec 2010 r.