Tematy prac dyplomowych

Przedstawiam propozycje tematów prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), można wybierać spośród niezrealizowanych tematów zgłoszonych w poszczególnych latach. Istnieje także możliwość przedstawienia własnej propozycji tematu (z zakresu techniki świetlnej). W takim przypadku proszę o kontakt – najlepiej osobisty, w celu omówienia zakresu zaproponowanego tematu.

Lista tematów zgłoszonych w poszczególnych latach:

Tematy zgłoszone w roku 2016
ELEKTROTECHNIKA

Prace inżynierskie

 1. Analiza właściwości promieniowania widzialnego emitowanego przez źródła LED (Analysis of the properties o the visible radiation emitted by LED sources) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 2. Wybrane problemy związane z eksploatacją zamienników LED klasycznych żarówek (Selected problems associated with the operation of LED replacements for conventional light bulb) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 3. Wpływ rodzaju nawierzchni drogowych oraz zastosowanych źródeł światła w oświetleniu ulicznym na efekt zanieczyszczenia światłem (The impact of the type of road surface and the light sources used in street lighting on the effect of light poluttion – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 4. Analiza wpływu kształtu bryły fotometrycznej oprawy drogowej na efekt zanieczyszczenia światłem (Analysis of the impact of photometric solid shape of road luminaires on light pollution) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 5. Skuteczność świetlna źródeł światła a jakość emitowanego przez nie promieniowania widzialnego (A luminous efficacy of light sources in relation to the the quality of visible radiation emitted by them) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 6. Wpływ dokładności odwzorowania bryły fotometrycznej źródła światła/oprawy oświetleniowej na wyniki obliczeń natężenia oświetlenia (The impact of the mapping accuracy of photometric solid of light source / lighting fixture on the results of calculations of illuminance) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 7. Ocena rozbieżności parametrów oświetleniowych w wynikach obliczeniowych uzyskanych w wybranych programach komputerowych (The assessment of the variance of lighting parameters claculated using selected computer programs) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 8. Ogólny wskaźnik oddawania barw jako kryterium oceny jakości światła emitowanego przez lampy (The general color rendering index as a criterion for assessing the quality of light emitted by the lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 9. Oświetlenie awaryjne – analiza wybranych aspektów w teorii i w praktyce (Emergency lighting – analysis of selected aspects in theory and practice) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
Tematy zgłoszone w roku 2015
ELEKTROTECHNIKA

Prace inżynierskie

 1. Projekt oświetlenia pomieszczenia o niskiej temperaturze (Room lightning design with low temperature) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 2. Lampy wyładowcze w samochodowej technice świetlnej (Discharge lamps in automotive lighting technology) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 3. Projekt modernizacji oświetlenia wybranych ulic na terenie Łodzi (Project of the modernization of lighting selected street in Lodz) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 4. Projekt oświetlenia awaryjnego oraz instalacji sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem czujników optycznych (Design of emergency lighting and the installation of fire alarm system using optical sensors) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 5. Projekt nowoczesnego i wydajnego oświetlenia wnętrza wybranego obiektu handlowego (Design of modern and efficient interior lighting of selected commercial facility) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 6. Analiza czynników wpływających na tętnienie światła wybranych lamp dedykowanych do celów oświetleniowych (Analysis of factors affecting on light ripple of selected lamps dedicated for lighting) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 7. Weryfikacja wybranych parametrów podawanych przez producentów (dystrybutorów) źródeł LED (Verification of selected parameters provided by manufacturers (distributors) of LED sources) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/

Prace magisterskie

 1. Wpływ temperatury otoczenia na parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne lamp fluorescencyjnych (Influence of ambient temperature on photometric, colorimetric and electrical parameters of fluorescent lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Prace inżynierskie

 1. Wymagania stawiane przyrządom pomiarowym podczas pomiarów parametrów oświetlenia we wnętrzach (Requirements for measuring instruments during measurement of lightning in the interiors) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
Tematy zgłoszone w roku 2014
ELEKTROTECHNIKA

Prace inżynierskie

 1. Oświetlenie wnętrz w świetle obowiązujących przepisów (Indoor lighting under obligatet rights) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 2. Półprzewodnikowe źródła światła w samochodowej technice świetlnej (Semiconductor light sources in automotive lightning technology) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 3. Źródła światła stosowane w oświetleniu awaryjnym (Light sources used in emergency lightning) – opiekun pracy Przemysław Tabakaa
 4. Realizacja oświetlenia elektrycznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Implementation of electrical lighting in explosive areas) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 5. Żarówki wstrząsoodporne – dobrodziejstwo czy przekleństwo? (Rough service lamps – a blessing or a curse?) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 6. Projekt i wykonanie stroboskopu o regulowanej częstotliwości błysków z wykorzystaniem technologii LED (Design and preparation of variable requency strobe flashes with LED technology) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 7. Weryfikacja wybranych parametrów podawanych przez producentów (dystrybutorów) źródeł LED (Verification of selected parameters provided by manufacturers (distributors) of LED sources) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 8. Rzetelne spojrzenie na kwestię zastępowania konwencjonalnych źródeł światła diodami elektroluminescencyjnymi (A fair look at the issue of replacing conventional light sources with light-emitting diodes) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 9. Właściwości i rozwiązania konstrukcyjne niskoprężnych lamp fluorescencyjnych (Properties and construction of low-pressure fluorescent lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 10. Właściwości i aktualne obszary zastosowań lamp indukcyjnych (Properties and current application fields of electrodeless induction lamp) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 11. Analiza wybranych parametrów elektrycznych, fotometrycznych, kolorymetrycznych i eksploatacyjnych niskoprężnych lamp sodowych (Analysis of selected electrical, photometrical, colorimetrical and operating parameters of low-pressure sodium lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 12. Oświetlenie pojazdów uprzywilejowanych oraz tych w stosunku do których należy zachować szczególną ostrożność (Lighting of emergency vehicles and those which priority should be respected) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 13. Wpływ wybranych parametrów napięcia zasilającego na właściwości elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne zintegrowanych świetlówek kompaktowych (Impact of selected supplying parameters on electrical, photometrical and colorimetrical properties of integrated, compact, fluorescent lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 14. Realizacja modernizacji oświetlenia elektrycznego z wykorzystaniem energooszczędnych technologii (Implementation of the modernization of electrical lighting using energy efficient technologies) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 15. Wpływ wybranych parametrów napięcia zasilającego na właściwości elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne zintegrowanych świetlówek kompaktowych (Impact of selected supplying parameters on electrical, photometrical and colorimetrical properties of integrated, compact, fluorescent lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 16. Realizacja modernizacji oświetlenia elektrycznego z wykorzystaniem energooszczędnych technologii (Implementation of the modernization of electrical lighting using energy efficient technologies) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 17. Projekt oświetlenia wnętrz wybranego budynku biurowego (The lighting design of a selected interior office building) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 18. Projekt iluminacji elewacji wybranego obiektu architektonicznego na terenie miasta Łodzi (The facade illumination project for the chosen architectural object in Lodz) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 19. Pomiary wybranych parametrów eksploatacyjnych lamp stosowanych w światłach drogowych i mijania (The measurements of some chosen parameters of exploitational lamps used in headlight and passing lights) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez studenta/
 20. Zmiana właściwości barwowych podczas „rozruchu” lamp wyładowczych (Changes of colour properties at the start of discharge lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 21. Praca źródeł LED w warunkach zmiennej temperatury otoczenia (Performance of LED lightning in variable ambient temperature) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 22. Efektywność energetyczna wybranych elektrycznych źródeł światła w warunkach zmiennej temperatury (Energy effectiveness of selected electrical light sources in variable temperature) – opiekun pracy Przemysław Tabaka

Prace magisterskie

 1. Korzyści i zagrożenia związane z eksploatacją półprzewodnikowych źródeł światła (Benefits and risks associated with the use of semiconductor light sources) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 2. Pomiary parametrów elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych źródeł LED (Measurements of electrical, photometric and colorimetric parameters of selected LED light sources) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 3. Efektywność energetyczna w gospodarstwie domowym – przykłady rozwiązań w kraju i na świecie Energy efficiency in the household – examples of solutions in the country and the world) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /temat zaproponowany przez PGE Obrót S.A.
 4. Ocena dokładności pomiarów krzywych wskaźnikowych powierzchni odbijających światło (Assessing Precision of Index Curve Measurements of the Light Reflecting Surfaces) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 5. Wpływ temperatury otoczenia na parametry elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne niskoprężnych lamp fluorescencyjnych (Influence of ambient temperature on electrical, photometric and colorimetric parameters of low-pressure fluorescent lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Prace inżynierskie

 1. Wymagania stawiane przyrządom pomiarowym podczas pomiarów parametrów oświetlenia we wnętrzach (Requirements for measuring instruments during measurement of lightning in the interiors) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 2. Wpływ fototerapii na samopoczucie i zdrowie człowieka (The effect of phototherapy on human well-being and hum health) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 3. Tętnienie światła jako czynnik zagrożenia w środowisku pracy (Ripple of light as a risk factor in work environment) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 4. Korzyści i zagrożenia związane z oddziaływaniem promieniowania optycznego na skórę człowieka (The benefits and risks associated with the effects of optical radiaton on human skin) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
Tematy zgłoszone w roku 2013

Prace inżynierskie

 1. Przyczyny długiej stabilizacji strumienia świetlnego energooszczędnych zamienników tradycyjnych żarówek (Causes of long stability of luminous flux of energy saving light bulbs as replacements traditional incandescent light bulbs) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
Tematy zgłoszone w roku 2012
ELEKTROTECHNIKA

Prace inżynierskie

 1. Kierunki rozwoju elektrycznych źródeł światła w oświetleniu drogowym (Directions of development of electrical light sources in road lightning) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 2. Praca źródeł LED w warunkach zmiennej temperatury otoczenia (Performance of LED lightning in variable ambient temperature) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 3. Źródła światła stosowane w oświetleniu awaryjnym (Light sources used in emergency lightning) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 4. Zmiana właściwości barwowych podczas „rozruchu” lamp wyładowczych (Changes of colour properties at the start of discharge lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 5. Efektywność energetyczna wybranych elektrycznych źródeł światła w warunkach zmiennej temperatury (Energy effectiveness of selected electrical light sources in variable temperature) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 6. Projekt i wykonanie przyrządu do pomiaru natężenia oświetlenia (Design and preparation of a device measuring intensity of light) – opiekun pracy Przemysław Tabaka

Prace magisterskie

 1. Półprzewodnikowe źródła światła w samochodowej technice świetlnej (Semiconductor light sources in automotive lightning technology) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 2. Pomiary parametrów elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych źródeł LED (Measurements of electrical, photometric and colorimetric parameters of selected LED light sources) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 3. pływ temperatury otoczenia na parametry elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne niskoprężnych lamp fluorescencyjnych (Influence of ambient temperature on electrical, photometric and colorimetric parameters of low-pressure fluorescent lamps) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Prace inżynierskie

 1. Niewłaściwe oświetlenie jako czynnik zagrożenia w środowisku pracy (Inappropriate lighting as a hazard factor at a workplace) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 2. Rodzaje zagrożeń związanych z promieniowaniem optycznym (Types of hazards related to optical radiation) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 3. Zagrożenia wynikające ze stosowania zamienników lamp żarowych w samochodowej technice świetlnej (Hazards related to using substitutes of incandescent lamps in automotive lighting technology) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 4. Zagrożenia wynikające z zastępowania tradycyjnych żarówek energooszczędnymi zamiennikami (Hazards ensuing from replacing traditional incandescent lamps with energy-efficient substitutes) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 5. Barwy w służbie bezpieczeństwa pracy (Colors in the service of work safety) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 6. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania elektrycznych źródeł światła powodujących zniekształcenie kolorymetryczne (Benefits and hazards of using electrical light sources causing colorimetric distortion) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 7. Barwy stosowane w oświetleniu sygnalizacyjnym i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy (Colors used in signalization lighting and their influence on work safety) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 8. Wpływ barwy na samopoczucie pracownika, organizację i warunki bhp (Influence of color on staff’s mood, organization and occupational safety and health conditions) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 9. Zasady bezpiecznej pracy z promieniowaniem laserowym (Conditions of safe work with laser radiation) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 10. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach a przepisy BHP (Lighting of indoor work places vs healt and safety regulations) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
Tematy zgłoszone w roku 2011
Prace inżynierskie

 1. Analiza porównawcza parametrów elektrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania (Comparative analysis of electric parameters of traditional incandescent lamp substitutes suitable for dimming) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /Egzamin dyplomowy odbył się 15.02.2013 r./
 2. Analiza porównawcza parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania (Comparative studies of photometric and colorimetric parameters of traditional incandescent lamp substitutes suitable for dimming) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /Egzamin dyplomowy odbył się 22.01.2013 r./
 3. Wzorce stosowane w pomiarach fotometrycznych (Patterns used in photometric measurement) – opiekun pracy Przemysław Tabaka /Egzamin dyplomowy odbył się 22.01.2013 r./
 4. Opracowanie strony internetowej Polskiego Komitetu Oświetleniowego (Desing of the Polish Committee of Illumination website) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
Tematy zgłoszone w roku 2010
Prace magisterskie

 1. Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek (The main characteristics and development trends of electric light sources) – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 02.07.2012 r.)
 2. Badanie właściwości i układów pracy wybranych źródeł światła (Investigation of chosen light sources features and circuits) – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 30.03.2012 r.)
 3. Główne właściwości i tendencje rozwojowe elektrycznych źródeł światła (The main characteristics and development trends of electric light sources) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 4. Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem oświetlenia energooszczędnego (Adwantages and hazards related to putting energy saving lighting inplement) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
 5. Rozwiązania konstrukcyjne reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła w pojazdach samochodowych (Design solutions for headlamps, signal lamps and light sources for motor vehicles) – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 30.03.2012 r.)
 6. Wpływ układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp wyładowczych na sieć zasilającą (Influence of fluorescent lamps electronic ballast on the network) – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 30.03.2012 r.)
 7. Właściwości barwowe elektrycznych źródeł światła – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 30.03.2012 r.)

Prace inżynierskie

 1. Analiza pracy układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp fluorescencyjnych (Fluorescent lamps ballast circuit work operation analisys) – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 15.02.2011 r.)
 2. Pulsowanie strumienia świetlnego lamp wyładowczych i sposoby jego ograniczania (Lighting flux pulsation and ways its limitation) – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 15.02.2011 r.)
 3. Wpływ kierunku oświetlania powierzchni odbijających światło na ich właściwości światłotechniczne (Influence of light reflecting surfaces illumination direct on the shape their intensity distribution) – opiekun pracy Przemysław Tabaka
Tematy zgłoszone w roku 2009
Prace magisterskie

 1. Przegląd sposobów określania właściwości refleksyjnych materiałów stosowanych w sprzęcie oświetleniowym – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 02.07.2012 r.)
 2. Pomiary krzywych wskaźnikowych materiałów stosowanych na odbłyśniki w oprawach oświetleniowych – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 21.09.2010 r.)
 3. Ocena dokładności pomiaru krzywych wskaźnikowych powierzchni odbijających światło – opiekunowie pracy: Przemysław Tabaka, dr inż. Andrzej Wawszczak
 4. Porównanie pod kątem efektywności energetycznej właściwości elektrycznych źródeł światła używanych w gospodarstwach domowych – opiekun pracy Przemysław Tabaka (Egz. dypl. 21.12.2010 r

Prace inżynierskie

 1. Opracowanie strony internetowej Laboratorium Badawczego Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego – opiekun pracy Przemysław Tabaka